Privacy Statement

Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A., gevestigd aan Versterstraat 1, 5126 BT te Gilze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.energiegilzerijen.nl
Versterstraat 1
5126 BT Gilze
info@energiegilzerijen.nl of privacy@energiegilzerijen.nl

Binnen Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. is de Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Hij is te bereiken via privacy@energiegilzerijen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum (alleen indien men zich opgeeft voor energie afname)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Datum start lidmaatschap
– Datum einde lidmaatschap
– IP-adres (ten behoeve van Google Analytics wel geanonimiseerd)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens (ten behoeve van Google Analytics wel geanonimiseerd)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (ten behoeve van Google Analytics wel geanonimiseerd)
– Internetbrowser en apparaat type (ten behoeve van Google Analytics wel geanonimiseerd)
– Bankrekeningnummer (indien nodig)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@energiegilzerijen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om (goederen en) diensten bij u af te leveren
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Energie klanten Energie Gilze Rijen / Samen OM :
> De wettelijk vastgestelde bewaartermijn dit in overleg met Samen Om.
– Leden coöperatie Energie Gilze Rijen (uitgezonderd wettelijke bewaartermijnen):
> Bewaartermijn : tot 01 jan 2 jaar later of korter – Reden : Het bijhouden van een ledenbestand teneinde met het lid te kunnen communiceren;
> Op verzoek van het lid om toch nieuwsbrieven (mail) te blijven ontvangen tot
afmelding;
> Indien er een financiële relatie bestaat : de wettelijke bewaartermijn(en).
– Vrijwilligers Energie Gilze Rijen (uitgezonderd wettelijke bewaartermijnen)
> Bewaartermijn : 4 jaar+ op 01 jan na het stoppen als vrijwilliger;
> Reden : in verband met de afhandeling van eventuele lopende zaken;
> Op verzoek van het lid om toch nieuwsbrieven (mail) te blijven ontvangen tot
afmelding;
> Indien er een financiële relatie bestaat : de wettelijke bewaartermijn(en).
– Sponsoren
> Bewaartermijn : de wettelijke bewaartermijn;
> Op verzoek van het lid om toch nieuwsbrieven (mail) te blijven ontvangen tot
afmelding.
> Omdat er een financiële relatie bestaat : de wettelijke bewaartermijn(en).

Delen van persoonsgegevens met derden
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven (Facebook, Youtube etc.). Hieronder een overzicht:
-Cookie: Googly Analytics: Naam: _utma, Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, Bewaartermijn: 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@energiegilzerijen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (dit kunt u bijvoorbeeld doen door de app KopieID van het ministerie van Binnenlandse zaken). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@energiegilzerijen.nl.

De personen die taken voor de Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. uitvoeren dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search