Energie Gilze Rijen is een organisatie voor en door leden en heeft als doel actief een bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal, duurzaam en energie-onafhankelijk Gilze-Rijen.

Wij richten ons op het leveren van duurzame energie en het realiseren van energieproductie en energiebesparing bij particulieren, verenigingen, instellingen en ondernemers. Kijk ook op onze facebook pagina voor actuele posts: @EnergieGR.

Organisatie

Energie Gilze Rijen heeft momenteel 280 leden waarvan zo’n 30 leden actief zijn binnen de coöperatie. Deze leden zetten zich in binnen het bestuur, de ledenraad, energiecoaches en in projecten.

Waarom zijn wij actief?

We mogen onze toekomstige generaties niet belasten met de gevolgen van onze energiebehoeften. We moeten zuinig zijn op onze aarde voor ons en onze kinderen. Ondertussen is energie wel een primaire levensbehoefte waar iedereen recht op heeft. En om energievoorziening op de lange termijn veilig te stellen tegen stabiele, gelijkblijvende kosten moeten we actie ondernemen. Daarbij willen wij niet afhankelijk zijn van politieke willekeur of financiële motieven.

Kortom: Wij willen de samenleving binnen de gemeentegrenzen van Gilze Rijen op een duurzame manier klimaatneutraal en energie-onafhankelijk maken.

Daarbij zijn de kernwaarden:

Samen: samen de problemen aanpakken, samen met de samenleving (burgers, ondernemers, gemeente, scholen, verenigingen en andere instanties)
Duurzaam: een bewuste keuze voor energiebesparende duurzame oplossingen en het informeren van jong en oud over de mogelijkheden van energiebewuste duurzame keuzes
Betaalbaar: het aandragen van oplossingen tegen aantrekkelijke kosten voor iedereen.

Werken aan concrete oplossingen

Energie Gilze Rijen wil een actieve bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Gilze en Rijen. Wij richten ons hierbij op:
• Het organiseren van informatie uitwisseling en het promoten van duurzaamheid
• Het realiseren van energiebesparing
• Het organiseren van duurzame energieproductie projecten
• Het gezamenlijk inkopen en verkopen van duurzame energie

Doelstelling

De in de toekomst bereikbaar geachte “Stip op de Horizon” is dat in 2030 de samenleving in Gilze en Rijen volledig overgegaan is op duurzame energie.

Daarop vooruitlopend zullen veel stappen genomen moeten worden om dit doel dichterbij te brengen. In een handomdraai is dit niet verwezenlijkt.

De kans van slagen neemt toe indien het mogelijk wordt om een brede samenwerking tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en gemeente te organiseren in Gilze en Rijen.

Een dergelijke samenwerking gaat gepaard met de noodzaak tot bewustwording van het feit, dat energie besparen en het zelf opwekken van energie de afhankelijkheid van de grote energieconglomeraten beperkt, een duurzame bijdrage levert aan het milieu en bepaald niet in de laatste plaats, dat er sprake zal zijn van een (meer) financiële onafhankelijkheid en verlaging van de kosten voor energie.

Projectmatig aan de gang

Alle acties van Energie Gilze Rijen worden door het Bestuur gecoördineerd. Dat zijn er veel, zoals u onder energie besparen, energie maken en energie delen kunt lezen. U kunt actief deelnemen aan deze acties, meld u aan als actief lid!

Ledenraad

Energie Gilze Rijen is een coöperatieve vereniging waar de leden het voor het zeggen hebben. De coöperatie bestaat voor en door de leden. Er is gekozen voor een structuur met een klein bestuur en een ledenraad.

Meer leden en meer verantwoordelijkheden zijn de aanleiding voor deze organisatiestructuur van een groeiend Energie Gilze Rijen. Tegelijkertijd staan er een aantal grote projecten op stapel. Na de zonnepanelenacties volgde de uitgifte van ledencertificaten. Zulke processen kunnen complex zijn en besluiten moeten zorgvuldig worden genomen.

Daarom is op 26 februari 2015 de ledenraad ingesteld. De ledenraad is klankbordgroep en adviesorgaan voor het bestuur en de leden, en dient specifiek het ledenbelang. Mochten er suggesties of ideeën zijn van leden dan kunnen zij dat bij de ledenraad inbrengen, zonder tussenkomst van het bestuur.

De ledenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Zij richt zich op lange termijn doelstellingen, (meerjaren) beleidsplan voor het bestuur en huishoudelijk reglement. De ledenraad geeft de leden een stem als afvaardiging richting het bestuur. Andersom legt het bestuur verantwoording af aan de ledenraad.

De ledenraad streeft naar een brede vertegenwoordiging van de samenleving uit verschillende dorpskernen van de gemeente Gilze en Rijen.

De ledenraad bestaat op dit moment uit de volgende vijf leden:
Vacant (voorzitter) – ?
Ton van Dongen (secretaris) – Gilze: ton@energiegilzerijen.nl
Bas van den Boer – Gilze: bas@energiegilzerijen.nl
Ton Hesemans– Rijen: ton2@energiegilzerijen.nl
Bart Cox – Gilze: bart@energiegilzerijen.nl

Verkiezing in de ledenraad gebeurt in de ALV en is voor een periode van 3 jaar, te verlengen met maximaal één periode van 3 jaar. In verband met de continuïteit is er een rooster van aftreden. De ledenraad en het bestuur komen ongeveer 12 keer per jaar bij elkaar voor overleg.

Dit is uw kans om actief mee te werken aan een klimaatneutraal Gilze en Rijen. Heeft u interesse en ambieert u een zetel in de ledenraad? Heeft u vragen voor de ledenraad? Neem contact op via ledenraad@energiegilzerijen.nl

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Bestuursvergaderingen worden over het algemeen bijgewoond door iemand van de ledenraad. Het bestuur richt zich op hoofdlijnen en is daarnaast inhoudelijk ook bij diverse projecten betrokken.

Energie Gilze Rijen is nog dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden, dan kunt u een mail sturen aan:

Voorzitter, Corne van de Boogaart: voorzitter@energiegilzerijen.nl
Secretaris, Gerd Nossing: secretaris@energiegilzerijen.nl
Penningmeester, Frans Jacobs: penningmeester@energiegilzerijen.nl
André Dilweg, bestuurslid: andre@energiegilzerijen.nl
Alwijn ten Cate, bestuurslid: alwijn@energiegilzerijen.nl
Guus van Roozendaal, bestuurslid: guus@energiegilzerijen.nl

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search