Energie Gilze Rijen presenteert plannen 2015

Met de aanstelling van een ledenraad en nieuw bestuur zet energiecoöperatie Energie Gilze Rijen een belangrijke stap richting een duurzame toekomst.

Op Donderdag 26 februari jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering van Energie Gilze Rijen (EGR) plaatsgevonden in Cultureel Centrum ‘de Boodschap’ te Rijen. Na de verslaglegging van Bestuur en Werkgroepen werd het Bestuur decharge verleend door de leden.

Ledenraad
Een belangrijke stap voor EGR is de instelling van een ledenraad. Tijdens de vergadering zijn er spontaan een aantal leden opgestaan die de Ledenraad willen vormen en zo het Bestuur meer direct sturing gaan geven. Na instelling van de ledenraad werd de aandacht verlegd naar een aantal ambitieuze initiatieven waarmee Energie Gilze Rijen in 2015 het accent wil gaan leggen op concrete, kostenbesparende maatregelen voor haar leden.

Zonnepanelen ook wéér in 2015
In 2014 heeft de coöperatie, in samenwerking met lokale installateurs van zonnepanelen, met succes haar tweede zonnepanelenproject afgerond. Maar liefst 24 huiseigenaren besloten om zonnepalen op hun dak te laten plaatsen en daarmee een investering te doen in een energieonafhankelijke toekomst. In totaal is er in 2013 en 2014 144.000 Watt piek (Wp) zonne-energie gerealiseerd. Mede hierdoor is het ledenaantal van EGR gegroeid naar 140 leden. De leden hebben besloten om het zonnepanelenproject ook in 2015 door te zetten om te kunnen voorzien in de blijvende vraag van huiseigenaren om onafhankelijkheid en duurzame energie.

IMG_0982Energiebesparing
Daarnaast zal EGR het lopende Buurkracht-project voortzetten en nieuwe buurkracht-projecten helpen opzetten. Buurkracht is een initiatief dat bewoners uit de buurt bij elkaar brengt om collectief besparingstips uit te wisselen en deze ook daadwerkelijk uit te voeren ten behoeve van de portemonnee en de omgeving.

De Energiewinkel
Om huiseigenaren direct de voordelen van duurzame energie te kunnen bieden is de Energiewinkel één van de nieuwste initiatieven dit jaar. EGR zal een samenwerkingsverband aangaan met lokale ondernemers. Hier wordt een centraal informatie- en verkooppunt gevestigd voor huurders en huiseigenaren die op zoek zijn naar concrete besparingstips of besparingsproducten zoals spaarlampen, energiemeters, dimmers en andere artikelen die het verbruik van stroom tegengaan of gas besparen. De leden hebben enthousiast ingestemd met dit initiatief en het bestuur opdracht gegeven energiewinkels te gaan realiseren.

Zelf collectief produceren
Collectief produceren houdt in dat er gezamenlijk energie opgewekt gaat worden op plaatsen anders dan op grond of woningen van de leden zelf. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen waarvan de stroom naar de huizen van de leden geleidt wordt. EGR heeft voornemens om in 2015 collectieve zonneprojecten te gaan starten. Daarnaast zal EGR onderzoeken of er binnen de gemeente draagvlak is om een grootschalig biogas project (mestvergisting) te starten. Voor deze grootschalige projecten zal SDE+ subsidie worden aangevraagd. Verder zal EGR streven naar deelname aan de regionale windenergie projecten (zoals in Tilburg).

Groene stroomvoorziening van eigen bodem
Energie Gilze Rijen streeft ernaar dat haar leden 100% in Nederland geproduceerde duurzame energie inkopen. In overleg met de leden is besloten dat het Bestuur de ledenraad een voorstel doet om een centraal informatie- en verkooppunt te vormen om daarmee de inwoners van Gilze Rijen een betrouwbaar aanbod te kunnen doen. Hierdoor kan op termijn de ‘eigen’ productie verkocht worden aan de ‘eigen’ leden. Zo kunnen de leden dus binnenkort hun energie afnemen van EGR in plaats van partijen zoals Nuon en Essent.

Kortom
Met deze initiatieven gaat EGR –met dank aan haar inventieve en betrokken leden- verder met het streven naar een klimaatneutrale, energieonafhankelijke samenleving in Gilze Rijen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de actieve steun van de leden, de betrokken ondernemers en de gemeente. Ook u kunt uw voordeel doen met EGR, meld u aan als lid! Kijk voor meer informatie of het afsluiten van een lidmaatschap op www.energiegilzerijen.nl.

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of stuur een email naar info@energiegilzerijen.nl

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search